Because of absence

QUESTION Because of absence

Mother: Why did you get such a low mark on that test?

Junior: Because of absence.

Mother: You mean you were absent on the day of the test?

Junior: No, but the kid who sits next to me was.

Vì vắng mặt

Mẹ : “Tại sao con lại bị điểm thấp như vậy trong bài kiểm tra đó hả?”

Con trai: “Bởi vì vắng mặt “

Mẹ : ” Con muốn nói rằng đã vắng mặt vào ngày có bài kiểm tra đó à ? “

Con trai : ” Không, đứa vắng mặt là đứa ngồi cạnh con cơ. “

Từ khóa:   · · · · · ·