Du học New Zealand: Xếp hạng các trường đại học tại New Zealand

NZ University Du học New Zealand: Xếp hạng các trường đại học tại New ZealandCăn cứ vào số liệu ghi trong “Á châu Tuần báo”, trong số các trường đại học tốt nhất ở Châu Á, New Zealand có 8 trường đại học là:

1- Trường đại học Auckland (University ò Auckland)

2- Trường đại học Canterbury (University of Canterbury)

3- Trường đại học Massey (University of Massey)

4- Trường đại học Otago(University of Otago)

6- Trường đại học Victoria (Victoria University of Wellington)

7- Trường đại học Waikato (University of Waikato)

8- Trường đại học Kỹ thuật công nghiệp Auckland (Auckland University of Technology).

Trong đó có 4 trường đã rất nổi tiếng. Căn cứ vào nhiều tài liệu khác nhau, các trường chưa được xếp loại trên đây đều được quy vào loại hai.

Các trường đại học danh tiếng được xếp theo thứ tự ở Châu Á của New Zealand là:

1- Trường đại học Auckland

2- Trường đại học Otago

3- Trường đại học Canterbury

4- Trường đại học Victoria thuộc Wellington

Các trường đại học loại 2 của New Zealand là:

1- Trường đại học kỹ thuật công nghiệp Auckland

2- Trường đại học Lincoln

3- Trường đại học Waikato

Bảng xếp loại trên đây chủ yếu căn cứ vào các nhân tố sau:

1- Danh tiếng tín nhiệm về học thuật

2- Số lượng học sinh thi đỗ

3- Tiềm năng của nhà trường như giáo viên, nguồn lương thù lao,…

4- Thành quả nghiên cứu học thuật (luận văn học thuật của các giáo viên được vận dụng trên trường quốc tế…)

5- Nguồn tài chính.