The Difference Between Valor And Discretion

“What’s the difference between valor and discretion ?”
“Well, to go to a swell restaurant without tipping the waiter would be valor”

“I see. And discretion ?”
“That would be to dine at a different restaurant the next day”.

Can trường và tế nhị

– Can trường và tế nhị khác nhau ra làm sao?
– À, đi ăn ở một nhà hàng xịn mà không buộc boa cho bồi bàn tức là can trường.
– Ra thế. Còn tế nhị?
– Tức là hôm sau nên chọn nhà hàng khác mà ăn.